Fundamental vs teknisk analyse

Det finnes omtrent like mange investeringsstrategier som det finnes investorer i verden. Mange av tidenes beste investorer har benyttet seg av svært ulike strategier. Et av de beste eksemplene på dette er de to hovedmetodene innen aksjehandel og trading, som på alle måter er svært ulike.

Fundamental analyse

Fundamental analyse er nok det som for de fleste umiddelbart gir mest mening. Her vil investoren gå gjennom kvartalsrapporter, følge med på nyhetsbildet og prøve å forutsi hvordan endringer i renter, arbeidsløshet osv vil påvirke det spesifikke selskapet som analyseres. Nøkkeltall som pris/bok (PB), Pris/fortjeneste (PE), inntjeningsvekst, fri kontantstrøm og balansens sammensetning er viktige faktorer som skal vurderes grundig. Tanken er at man som aksjonær eier en liten bit av selskapet, og dets fremtidig fortjeneste. Da er det selvsagt logisk å på mest mulig nøyaktig måte forsøke å anslå denne fremtidige fortjenesten.

Innen hovedkategorien fundamental analyse finnes det selvsagt også mange underordnede strategier. Noen foretrekker å investere i vekstselskaper. Det er gjerne selskaper i en tidlig fase som typisk ikke har inntjening. Da gir det selvsagt lite mening å se på tall som PE og fri kontantstrøm. De fokuserer derfor mest på omsetningsvekst eller vekst i brukere/kunder.

Verdiinvestorer vil på den andre siden ha hovedfokus på nøkkeltall som PE, PB og fri kontantstrøm. Det er også viktig for verdiinvestorer å se nøye på balansen. Man ønsker å kjøpe en krone for 50 øre, men det er fortsatt viktig at balansen er solid, og at man ikke risikerer konkurs eller kriseemisjoner før aksjekursen reflekterer de underliggende verdiene.

Teknisk analyse

På den andre siden står “teknikerne”. De ofrer ikke selskapets inntjening eller balanse en eneste tanke. Teknisk analyse tar bare utgangspunkt i grafen som viser aksjens prisutvikling over tid. I tillegg til denne hovedgrafen, kan også mye sekundærdata beregnes med utgangspunkt i den direkte prisutviklingen. Det er gjerne måltall på momentum, som MACD, RSI og glidende gjennomsnitt, som skal kunne hjelpe den som utfører den tekniske analysen til å se hvordan tilbud og etterspørsel etter selve aksjen utvikler seg. Er det mange kjøpere av aksjen som ønsker å komme seg inn vil dette reflekteres i et sterkt momentum, som typisk vil holde seg gående en stund. Da vil teknikerne gjerne slenge seg på den trenden så lenge den varer.

For de fleste som benytter seg av teknisk analyse vil trenden være det aller viktigste. Denne kan uttrykkes både i form av en trendkanal eller ved å se på mer eller mindre langsiktig glidende snitt. I tillegg til dette spiller vendepunktformasjoner en viktig rolle. Her er de mest sentrale begrepene:

  • Hode-skulder formasjon (signaliserer at aksjen topper ut ved brudd på halslinjen)
  • Dobbel topp (signaliserer at aksjen topper ut ved brudd på halslinjen)

Tilsvarende kan også omvendte hode-skulder formasjoner og doble bunner signalisere at aksjen har falt ferdig, og er på vei til å vende opp.